OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

• Vaše osobné údaje si vážime a preto k nim pristupujeme profesionálne a citlivo.
• V žiadnom prípade neposkytujeme vaše osobné údaje tretím stranám (okrem rozsahu potrebného na doručenie faktúry).
• Osobné údaje sú uložené v zabezpečenej databáze s potrebou autorizovaného prístupu.
• Pracovníci spoločnosti NETLINK, s.r.o., ktorí prídu do styku s vašimi osobnými údajmi, boli náležite poučení o správnom a citlivom zaobchádzaní s nimi.

NETLINK s.r.o IČO: 36 628 263
Vlkanovská 135 IČ DPH: SK 2021859598
976 31 Vlkanová telefon:0915 261582 email:netlink@netlink.sk

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV GDPR

Podľa ustanovení nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, z 27. apríla 2016 o
ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, (ďalej
len GDPR) a podľa ustanovení zákona 18/2018 z.z, z 29. novembra 2017 o ochrane osobných
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, (ďalej len ZoOOÚ)

Obsahuje technické a organizačné opatrenia, ktoré sa naša spoločnosť zaviazala dodržiavať, keďže
je podľa článku 24 GDPR s ohľadom na povahu, rozsah, kontext a účely spracúvania, ako aj na
riziká s rôznou pravdepodobnosťou a závažnosťou pre práva a slobody fyzických osôb zodpovedná,
aby zabezpečila a bola schopná preukázať, že spracúvanie sa vykonáva v súlade s nariadením
GDPR.

• Vaše osobné údaje si vážime a preto k nim pristupujeme profesionálne a citlivo.
• V žiadnom prípade neposkytujeme vaše osobné údaje tretím stranám (okrem rozsahu potrebného na doručenie faktúry).
• Osobné údaje sú uložené v zabezpečenej databáze s potrebou autorizovaného prístupu.
• Pracovníci spoločnosti NETLINK, s.r.o., ktorí prídu do styku s vašimi osobnými údajmi, boli náležite poučení o správnom a citlivom zaobchádzaní s nimi.
• Získavame od vás iba tie údaje, ktoré skutočne potrebujeme na vytvorenie daňového dokladu (faktúry).

1. Poskytovateľ internetového pripojenia Netlink, s.r.o.

NETLINK, s.r.o.

Vlkanovská 135

976 31 Vlkanová

IČO: 36 628 263
IČ DPH: SK 202 1859598

Bankové spojenie: Tatrabanka,a.s: č.ú. 2621783078/1100

Poskytovateľ získava osobné údaje od zákazníka osobne pri vyplňovaní zmluvy o pripojení do siete Internet.

VYMEDZENIE ZÁKLADNÝCH POJMOV
dotknutou osobou každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú,
prevádzkovateľom každý, kto sám alebo spoločne s inými vymedzí účel a prostriedky spracúvania
osobných údajov a spracúva osobné údaje vo vlastnom mene; prevádzkovateľ alebo konkrétne
požiadavky na jeho určenie môžu byť ustanovené v osobitnom predpise alebo medzinárodnej
zmluve, ktorou je Slovenská republika viazaná, ak takýto predpis alebo táto zmluva ustanovuje účel
a prostriedky spracúvania osobných údajov,
sprostredkovateľom každý, kto spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa,
spracúvaním osobných údajov spracovateľská operácia alebo súbor spracovateľských operácií s
osobnými údajmi alebo so súbormi osobných údajov, najmä získavanie, zaznamenávanie,
usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie,
poskytovanie prenosom, šírením alebo iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie,
obmedzenie, vymazanie, bez ohľadu na to, či sa vykonáva automatizovanými prostriedkami alebo
neautomatizovanými prostriedkami,

súhlasom dotknutej osoby akýkoľvek vážny a slobodne daný, konkrétny, informovaný a
jednoznačný prejav vôle dotknutej osoby vo forme vyhlásenia alebo jednoznačného potvrdzujúceho
úkonu, ktorým dotknutá osoba vyjadruje súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov
informačným systémom akýkoľvek usporiadaný súbor osobných údajov, ktoré sú prístupné podľa
určených kritérií, bez ohľadu na to, či ide o systém centralizovaný, decentralizovaný alebo
distribuovaný na funkčnom základe alebo geografickom základe,
biometrickými údajmi osobné údaje, ktoré sú výsledkom osobitného technického spracúvania
osobných údajov týkajúcich sa fyzických charakteristických znakov fyzickej osoby, fyziologických
charakteristických znakov fyzickej osoby alebo behaviorálnych charakteristických znakov fyzickej
osoby a ktoré umožňujú jedinečnú identifikáciu alebo potvrdzujú jedinečnú identifikáciu tejto
fyzickej osoby, ako najmä vyobrazenie tváre alebo daktyloskopické údaje,
obmedzením spracúvania osobných údajov označenie uchovávaných osobných údajov s cieľom
obmedziť ich spracúvanie v budúcnosti,
profilovaním akákoľvek forma automatizovaného spracúvania osobných údajov spočívajúceho v
použití osobných údajov na vyhodnotenie určitých osobných znakov alebo charakteristík týkajúcich
sa fyzickej osoby, najmä na analýzu alebo predvídanie znakov alebo charakteristík dotknutej osoby
súvisiacich s jej výkonnosťou v práci, majetkovými pomermi, zdravím, osobnými preferenciami,
záujmami, spoľahlivosťou, správaním, polohou alebo pohybom,
pseudonymizáciou spracúvanie osobných údajov spôsobom, že ich nie je možné priradiť ku
konkrétnej dotknutej osobe bez použitia dodatočných informácií, ak sa takéto dodatočné informácie
uchovávajú oddelene a vzťahujú sa na ne technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie toho,
aby osobné údaje nebolo možné priradiť identifikovanej fyzickej osobe alebo identifikovateľnej
fyzickej osobe,
šifrovaním transformácia osobných údajov spôsobom, ktorým opätovné spracúvanie je možné len
po zadaní zvoleného parametra, ako je kľúč alebo heslo,
online identifikátorom identifikátor poskytnutý aplikáciou, nástrojom alebo protokolom, najmä IP
adresa, cookies, prihlasovacie údaje do online služieb, rádiofrekvenčná identifikácia, ktoré môžu
zanechávať stopy, ktoré sa najmä v kombinácii s jedinečnými identifikátormi alebo inými
informáciami môžu použiť na vytvorenie profilu dotknutej osoby a na jej identifikáciu,
porušením ochrany osobných údajov porušenie bezpečnosti, ktoré vedie k náhodnému alebo
nezákonnému zničeniu, strate, zmene alebo k neoprávnenému poskytnutiu prenášaných,
uchovávaných osobných údajov alebo inak spracúvaných osobných údajov alebo k neoprávnenému
prístupu k nim,
príjemcom každý, komu sa osobné údaje poskytnú bez ohľadu na to, či je treťou stranou; za
príjemcu sa nepovažuje orgán verejnej moci, ktorý spracúva osobné údaje na základe osobitného
predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, v súlade s pravidlami
ochrany osobných údajov vzťahujúcimi sa na daný účel spracúvania osobných údajov,
treťou stranou každý, kto nie je dotknutou osobou, prevádzkovateľ, sprostredkovateľ alebo inou
fyzickou osobou, ktorá na základe poverenia prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa spracúva
osobné údaje,

MAPOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV
Naša spoločnosť sa v tomto kroku rozhodla definovať, aké osobné údaje spracúva, aby bola
schopná zanalyzovať spracúvanie osobných údajov a zabezpečiť súlad s GDPR.
Jednotlivé kategórie osobných údajov si zadefinujeme ako jednotlivé informačné systémy (IS).
a) IS Účastníci,
meno, priezvisko, titul, ulica a číslo, PSČ, mesto, email, telefónny kontakt,
účel spracovania: vystavenie daňového dokladu, zmluvné a predzmluvné vzťahy,
b) IS Personalistika a Mzdy
Osobné údaje zamestnancov – meno, priezvisko, titul, trvalý pobyt – ulica a číslo, PSČ, mesto,
dátum narodenia, rodné číslo, číslo bankového účtu (IBAN), názov zdravotnej poisťovne,
doplnkovej dôchodkovej sporiteľne, číslo OP, email, telefónny kontakt, najvyššie ukončené
vzdelanie, základná mzda, osobné ohodnotenie, začiatok a koniec časového úseku v ktorom
zamestnanec vykonával prácu, práca nadčas, nočná práca, pracovná pohotovosť, PN, dovolenka,
lekár, služobná cesta, …
Osobné údaje rodinných príslušníkov zamestnancov – mená, priezviská a rodné čísla rodinných
príslušníkov, kópiu rodného listu dieťaťa zamestnanca, …
účel spracovania: odvody do sociálnej poisťovne, odvody do zdravotnej poisťovne, platenie
preddavkov na daň zo závislej činnosti, plnenie povinností zamestnávateľa súvisiacich s pracovným
pomerom so zamestnancom, evidencia dochádzky, lekárske posudky
c) IS Účtovné doklady
Spracovávanie účtovných dokladov.

ZÁSADY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV (ČLÁNOK 5 GDPR)
Naša spoločnosť bude dodržiavať nasledovné zásady spracúvania osobných údajov:
Zákonnosť, spravodlivosť a transparentnosť (článok 5 ods.1 písm. a) GDPR)
Osobné údaje budú spracúvané zákonným spôsobom, spravodlivo a transparentne vo vzťahu k
dotknutej osobe („zákonnosť, spravodlivosť a transparentnosť“);
1. Zákonnosť spracúvania (článok 6 GDPR)
Naša spoločnosť sa zaviazala spracúvať údaje len zákonným spôsobom tak, aby nedošlo k
porušeniu základných práv dotknutej osoby.
Spracúvanie osobných údajov našou spoločnosťou bude zákonné a to zabezpečením, že sa
vykonáva na základe aspoň jedného z týchto právnych základov:
a) dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden
alebo viaceré konkrétne účely;
b) spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá
osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred
uzatvorením zmluvy;
c) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo
medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná (§ 13 ods. 1 písmeno c
ZoOOÚ)
d) spracúvanie je nevyhnutné, aby sa ochránili životne dôležité záujmy dotknutej osoby
alebo inej fyzickej osoby;
e) spracúvanie je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo
pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi;
f) spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje
prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami
prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú
ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa.

Právne základy pre jednotlivé účely spracovania osobných údajov sú definované v záznamoch o spracovateľských činnostiach.
Zásada obmedzenia účelu (článok 5 ods.1 písm. b) GDPR)
Naša spoločnosť bude získavať osobné údaje len na konkrétne určené, výslovne uvedené a
legitímne účely a nesmú sa ďalej spracúvať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmito účelmi. Naša
spoločnosť informuje dotknutú osobu o účele spracúvania osobných údajov pred ich spracúvaním.
V časti mapovanie osobných údajov sme si stanovili účely spracovania jednotlivých IS a osobné
údaje budeme spracúvať len na účely uvedené v tejto časti.
Zásada minimalizácie osobných údajov (článok 5 ods.1 písm. c) GDPR)
Naša spoločnosť bude spracúvať osobné údaje tak, aby toto spracúvanie primerané, relevantné a
obmedzené na nevyhnutný rozsah daný účelom, na ktorý sa spracúvajú.
S cieľom zabezpečiť minimalizáciu osobných údajov sa naša spoločnosť rozhodla zanalyzovať, či
sú spracovávané údaje primerané, relevantné a obmedzené na rozsah, ktorý je nevyhnutný
vzhľadom na účely, na ktoré sa spracúvajú.
Výsledky analýzy minimalizácie údajov sú uvedené v záznamoch o spracovateľských činnostiach.
Zásada správnosti (článok 5 ods.1 písm. d) GDPR)
Naša spoločnosť bude spracúvať osobné údaje tak, aby boli správne a podľa potreby aktualizované;
a prijme primerané a účinné opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa osobné údaje, ktoré sú
nesprávne z hľadiska účelov, na ktoré sa spracúvajú, bez zbytočného odkladu vymazali alebo
opravili.
Na zabezpečenie zásady správnosti má naša spoločnosť v písomnom súhlase so spracovaním
osobných údajov nasledovnú formuláciu:
„Dotknutá osoba je povinná poskytnúť pravdivé a aktuálne osobné údaje. V prípade zmeny
osobných údajov je dotknutá osoba povinná zmenu bezodkladne oznámiť prevádzkovateľovi.“

Zásada minimalizácie uchovávania (článok 5 ods.1 písm. e) GDPR)
Osobné údaje bude naša spoločnosť uchovávať vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutej
osoby najneskôr dovtedy, kým je to potrebné na účel, na ktorý sa osobné údaje spracúvajú.
Zásada integrity a dôvernosti (článok 5 ods.1 písm. f) GDPR)
Osobné údaje budú v našej spoločnosti spracúvané spôsobom, ktorý zaručuje primeranú bezpečnosť
osobných údajov vrátane ochrany pred neoprávneným spracúvaním osobných údajov, nezákonným
spracúvaním osobných údajov, náhodnou stratou osobných údajov, výmazom osobných údajov
alebo poškodením osobných údajov a to prostredníctvom primeraných technických alebo
organizačných opatrení.
1. Osobné údaje uložené v elektronickej podobe
Naša spoločnosť používa antivírus a firewall od spoločnosti ESET, spol. s r.o.
1x mesačne zálohuje elektronické dokumenty na externý disk.
Naša podniková sieť je chránená heslom, ktoré vedia len oprávnené osoby.
Jednotlivé počítače s osobnými údajmi sú chránené heslom, ktoré vedia len oprávnené osoby.
Prístupové práva zamestnancov prideľuje vedenie spoločnosti
Osobné údaje sú uchovávané v priečinkoch, ku ktorým majú práva len oprávnené osoby.
Prístup k jednotlivým programom majú len oprávnené osoby vzhľadom na výkon funkcie.
2. Osobné údaje uložené v papierovej (vytlačenej) podobe
Fyzické dokumenty sú uložené v obaloch a v šanónoch, čím je zabezpečená ochrana pred
poškodením.
Šanóny s fyzickými dokumentami sú uložené:
�� v zamknutej kancelárii
�� v archíve
Tak je zabezpečené, že sa k týmto dokumentom dostanú len oprávnené osoby
Zásada zodpovednosti (článok 5 ods. 2 GDPR)
Naša spoločnosť je zodpovedná za dodržiavanie základných zásad spracúvania osobných údajov, za
súlad spracúvania osobných údajov so zásadami spracúvania osobných údajov a je povinná tento
súlad so zásadami spracúvania osobných údajov na požiadanie úradu preukázať.

PODMIENKY POSKYTNUTIA SÚHLASU SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH
ÚDAJOV (ČLÁNOK 7 GDPR)
Spoločnosť zabezpečí splnenie nasledovných podmienok pri vyjadrení súhlasu dotknutou osobou
a) súhlas so spracúvaním osobných údajov musí byť vyjadrený slobodne, konkrétne,
informovane a jednoznačným prejavom vôle.
b) žiadosť o vyjadrenie súhlasu musí byť predložená tak, aby bola jasne odlíšiteľná od
týchto iných skutočností, v zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme a formulovaná jasne a
jednoducho.
c) dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá
vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Pred
poskytnutím súhlasu musí byť dotknutá osoba o tejto skutočnosti informovaná. Odvolanie
súhlasu musí byť také jednoduché ako jeho poskytnutie.
PODMIENKY UPLATNITEĽNÉ NA SÚHLAS DIEŤAŤA V SÚVISLOSTI SO
SLUŽBAMI INFORMAČNEJ SPOLOČNOSTI (ČLÁNOK 8 GDPR)
Ak sa uplatňuje článok 6 ods. 1 písm. a), v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti
adresovanou priamo dieťaťu je spracúvanie osobných údajov dieťaťa zákonné, len ak má dieťa
aspoň 16 rokov. Ak má dieťa menej než 16 rokov, takéto spracúvanie je zákonné iba za podmienky
a v rozsahu, v akom takýto súhlas vyjadril alebo schválil nositeľ rodičovských práv a povinností.
Naša spoločnosť vynaloží primerané úsilie, aby si v takýchto prípadoch overila, že nositeľ
rodičovských práv a povinností vyjadril súhlas alebo ho schválil, pričom zohľadní dostupnú
technológiu.
SPRACÚVANIE OSOBITNÝCH KATEGÓRIÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV
(ČLÁNOK 9 GDPR)
Podľa GDPR sa zakazuje spracúvanie osobných údajov, ktoré odhaľujú rasový alebo etnický pôvod,
politické názory, náboženské alebo filozofické presvedčenie alebo členstvo v odborových
organizáciách, a spracúvanie genetických údajov, biometrických údajov na individuálnu
identifikáciu fyzickej osoby, údajov týkajúcich sa zdravia alebo údajov týkajúcich sa sexuálneho
života alebo sexuálnej orientácie fyzickej osoby.
Tento zákaz sa však neuplatňuje, ak platí niektorá z podmienok článku 9 ods. 2 GDPR písm. a) – j)
Najčastejšie jeden z bodov a) alebo b) článku 9 ods. 2 GDPR:
a) dotknutá osoba vyjadrila výslovný súhlas so spracúvaním týchto osobných údajov na jeden
alebo viacero určených účelov, s výnimkou prípadov, keď sa v práve Únie alebo v práve členského
štátu stanovuje, že zákaz uvedený v odseku 1 nemôže dotknutá osoba zrušiť;
b) spracúvanie je nevyhnutné na účely plnenia povinností a výkonu osobitných práv
prevádzkovateľa alebo dotknutej osoby v oblasti pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia
a sociálnej ochrany
Naša spoločnosť spracúva údaje týkajúce sa zdravia na základe podmienky článku 9 ods. 2 GDPR
písm. b) spracúvanie je nevyhnutné na účely plnenia povinností a výkonu osobitných práv
prevádzkovateľa alebo dotknutej osoby v oblasti pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia
a sociálnej ochrany
Konkrétne ide o:
a) údaje z lekárskeho posudku spôsobilosti na prácu, ktoré spracúvame na právnom základe
článok 6, ods. 1. písmeno c) GDPR – spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa
osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.
Predovšetkým podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia
b) údaje o PN a lekárskych vyšetreniach, ktoré spracúvame na právnom základe článok 6, ods. 1.
písmeno c) GDPR – spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu
alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná. Predovšetkým podľa
zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce
PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY (KAPITOLA 3 GDPR)
Práva dotknutej osoby sú upravené kapitolou 3 GDPR a naša spoločnosť sa zaväzuje ich dodržiavať.
Ide napríklad o nasledovné práva:
Informácie, ktoré sa majú poskytovať pri získavaní osobných údajov od dotknutej osoby
(článok 13 GDPR)
Naša spoločnosť poskytne dotknutej osobe pri spracúvaní osobných údajov nasledovné informácie:
a) údaje o našej spoločnosti
b) kontaktné údaje prípadnej zodpovednej osoby;
c) účely spracúvania
d) právny základ spracúvania
e) ak sa spracúvanie zakladá na článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR, oprávnené záujmy,
ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana;
f) príjemcovia alebo kategórie príjemcov osobných údajov, ak existujú;
g) v relevantnom prípade informácia o tom, že naša spoločnosť zamýšľa preniesť
osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii
h) doba uchovávania osobných údajov alebo, ak to nie je možné, kritériá na jej určenie;
i) existencia práva požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom
týkajúcim sa dotknutej osoby a práva na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie
spracúvania, alebo práva namietať proti spracúvaniu, ako aj práva na prenosnosť údajov;
j) ak je spracúvanie založené na článku 6 ods. 1 písm. a) alebo na článku 9 ods. 2 písm.
a) GDPR, existencia práva kedykoľvek svoj súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na
zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním;
k) právo podať sťažnosť dozornému orgánu;
l) informácia o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou alebo zmluvnou
požiadavkou, alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, či je dotknutá
osoba povinná poskytnúť osobné údaje, ako aj možné následky neposkytnutia takýchto
údajov;
m) existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania uvedeného v článku
22 ods. 1 a 4 GDPR a aspoň v týchto prípadoch zmysluplné informácie o použitom postupe,
ako aj význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania pre dotknutú osobu.
Informácie, ktoré sa majú poskytnúť, ak osobné údaje neboli získané od dotknutej osoby
(článok 14 GDPR)
Naša spoločnosť poskytne dotknutej osobe, ak tieto osobné údaje neboli získané od nej, všetky
informácie uvedené v bode 7.1 tejto organizačnej smernice a tiež z akého zdroja pochádzajú osobné
údaje, prípadne informácie o tom, či údaje pochádzajú z verejne prístupných zdrojov.
Tieto informácie poskytne naša spoločnosť dotknutej osobe v primeranej lehote po získaní
osobných údajov, najneskôr však do jedného mesiaca, pričom zohľadní konkrétne okolnosti, za
ktorých sa osobné údaje spracúvajú uvedené v článku 14 ods. 3 GDPR
Naša spoločnosť neposkytne dotknutej osobe tieto informácie v prípadoch uvedených v článku 14
ods. 5 GDPR, najmä ak:
a) dotknutá osoba má už dané informácie
b) sa poskytovanie takýchto informácií ukáže ako nemožné alebo by si vyžadovalo neprimerané
úsilie
c) sa získanie alebo poskytnutie výslovne stanovuje v práve Únie alebo v práve členského štátu,
ktorému prevádzkovateľ podlieha, a v ktorom sa stanovujú primerané opatrenia na ochranu
oprávnených záujmov dotknutej osoby
Právo dotknutej osoby na prístup k údajom (článok 15 GDPR)
Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné
údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom
Právo na opravu (článok 16 GDPR)
Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne
osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účely spracúvania má dotknutá osoba právo na
doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia.
Právo na vymazanie (právo „na zabudnutie“, článok 17 GDPR)
Dotknutá osoba má tiež právo dosiahnuť u prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie
osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, a prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať
osobné údaje, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov:
a) osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;
b) dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva, podľa článku 6
ods. 1 písm. a) alebo článku 9 ods. 2 písm. a), a ak neexistuje iný právny základ pre
spracúvanie;
c) dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1 a neprevažujú žiadne
oprávnené dôvody na spracúvanie alebo dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu podľa
článku 21 ods. 2;
d) osobné údaje sa spracúvali nezákonne;
e) osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Únie alebo
práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha;
f) osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa článku
8 ods. 1.
Právo na obmedzenie spracúvania (článok 18 GDPR)
Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie, pokiaľ ide o jeden z
týchto prípadov:
a) dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho
prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov;
b) spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a
žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia;
c) prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá
osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;
d) dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1, a to až do overenia, či
oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej
osoby.
Oznamovacia povinnosť v súvislosti s opravou alebo vymazaním osobných údajov alebo
obmedzením spracúvania (článok 19 GDPR)
Prevádzkovateľ oznámi každému príjemcovi, ktorému boli osobné údaje poskytnuté, každú opravu
alebo vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania uskutočnené podľa článku 16,
článku 17 ods. 1 a článku 18, pokiaľ sa to neukáže ako nemožné alebo si to nevyžaduje neprimerané
úsilie. Prevádzkovateľ o týchto príjemcoch informuje dotknutú osobu, ak to dotknutá osoba
požaduje.
Právo na prenosnosť údajov (článok 20 GDPR)
Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla
prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo
preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby jej prevádzkovateľ, ktorému sa tieto
osobné údaje poskytli, bránil, ak:
a) sa spracúvanie zakladá na súhlase podľa článku 6 ods. 1 písm. a) alebo článku 9 ods. 2 písm.
a), alebo na zmluve podľa článku 6 ods. 1 písm. b), a
b) ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami.
Dotknutá osoba má pri uplatňovaní svojho práva na prenosnosť údajov podľa odseku 1 právo na
prenos osobných údajov priamo od jedného prevádzkovateľa druhému prevádzkovateľovi, pokiaľ je
to technicky možné.
Právo namietať (článok 21 GDPR)
Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie
proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, ktoré je vykonávané na základe článku 6 ods.
1 písm. e) alebo f) vrátane namietania proti profilovaniu založenému na uvedených ustanoveniach.
Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania (článok 22 GDPR)
Dotknutá osoba má právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne
na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú
alebo ju podobne významne ovplyvňujú.,
ZODPOVEDNOSŤ PREVÁDZKOVATEĽA (ČLÁNOK 24 GDPR)
Naša spoločnosť sa ako prevádzkovateľ zaväzuje dodržiavať nasledovné všeobecné povinnosti:
a) S ohľadom na povahu, rozsah a účel spracúvania osobných údajov a na riziká s
rôznou pravdepodobnosťou a závažnosťou pre práva fyzickej osoby sa zaväzujeme prijať
vhodné technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie a preukázanie toho, že
spracúvanie osobných údajov sa vykonáva v súlade s GDPR.
b) Uvedené opatrenia budeme podľa potreby aktualizovať.
c) Budeme pravidelne preverovať trvanie účelu spracúvania osobných údajov a po jeho
splnení bez zbytočného odkladu zabezpečiť výmaz osobných údajov
d) Naša spoločnosť bude zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch, ktoré spracúva.
Povinnosť mlčanlivosti trvá aj po ukončení spracúvania osobných údajov.
ŠPECIFICKY NAVRHNUTÁ A ŠTANDARDNÁ OCHRANA OSOBNÝCH
ÚDAJOV (ČLÁNOK 25 GDPR)
Naša spoločnosť sa zaväzuje pred spracúvaním osobných údajov zaviesť a počas spracúvania
osobných údajov mať zavedenú špecificky navrhnutú ochranu osobných údajov, ktorá spočíva v
prijatí primeraných technických a organizačných opatrení, napríklad aj vo forme pseudonymizácie,
na účinné zavedenie primeraných záruk ochrany osobných údajov a dodržiavanie nariadenia GDPR.
Naša spoločnosť sa zaväzuje pri špecificky navrhnutej ochrane osobných údajov zohľadniť
najnovšie poznatky ochrany osobných údajov, náklady na vykonanie opatrení, povahu, rozsah,
kontext a účel spracúvania osobných údajov a riziká spracúvania osobných údajov s rôznou
pravdepodobnosťou a závažnosťou, ktoré spracúvanie osobných údajov predstavuje pre práva
dotknutej osoby.
Naša spoločnosť sa zaväzuje zaviesť štandardnú ochranu osobných údajov, ktorá spočíva v prijatí
primeraných technických a organizačných opatrení na zabezpečenie spracúvania osobných údajov
len na konkrétny účel, minimalizácie množstva získaných osobných údajov a rozsahu ich
spracúvania, doby uchovávania a dostupnosti osobných údajov. Naša spoločnosť zabezpečí, aby
osobné údaje neboli bez zásahu fyzickej osoby štandardne prístupné neobmedzenému počtu
fyzických osôb.
SPROSTREDKOVATEĽ (ČLÁNOK 28 GDPR)
Naša spoločnosť momentálne nevyužíva žiadneho sprostredkovateľa.
ZÁZNAMY O SPRACOVATEĽSKÝCH ČINNOSTIACH (ČLÁNOK 30 GDPR)
Naša spoločnosť ako prevádzkovateľ vedie záznamy o spracovateľských činnostiach a na
požiadanie ich sprístupní dozornému orgánu. Tieto záznamy obsahujú nasledovné údaje:
a) meno/názov a kontaktné údaje prevádzkovateľa a v príslušnom prípade spoločného
prevádzkovateľa, zástupcu prevádzkovateľa a zodpovednej osoby;
b) účely spracúvania;
c) opis kategórií dotknutých osôb a kategórií osobných údajov;
d) kategórie príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté, vrátane príjemcov v
tretích krajinách alebo medzinárodných organizácií;
e) v príslušných prípadoch prenosy osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej
organizácii vrátane označenia predmetnej tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie a v prípade
prenosov uvedených v článku 49 ods. 1 druhom pododseku GDPR dokumentáciu primeraných
záruk;
f) podľa možností predpokladané lehoty na vymazanie rôznych kategórií údajov;
g) podľa možností všeobecný opis technických a organizačných bezpečnostných opatrení
uvedených v článku 32 ods. 1. GDPR
BEZPEČNOSŤ SPRACÚVANIA (ČLÁNOK 32 GDPR)
Naša spoločnosť prijme so zreteľom na najnovšie poznatky, náklady na vykonanie opatrení a na
povahu, rozsah, kontext a účely spracúvania, ako aj na riziká s rôznou pravdepodobnosťou a
závažnosťou pre práva a slobody fyzických osôb, primerané technické a organizačné opatrenia s
cieľom zaistiť úroveň bezpečnosti primeranú tomuto riziku.
Poverenie spracúvať osobné údaje (článok 32 ods. 4 GDPR)
Naša spoločnosť podnikne kroky na zabezpečenie toho, aby každá fyzická osoba konajúca na
základe poverenia prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa, ktorá má prístup k osobným údajom,
spracúvala tieto údaje len na základe našich pokynov s výnimkou prípadov, keď sa to od nej
vyžaduje podľa práva Únie alebo práva členského štátu.
OZNÁMENIE PORUŠENIA OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV
DOZORNÉMU ORGÁNU (ČLÁNOK 33 A 34 GDPR)
V prípade porušenia ochrany osobných údajov naša spoločnosť bez zbytočného odkladu a podľa
možnosti najneskôr do 72 hodín po tom, čo sa o tejto skutočnosti dozvedela, oznámi porušenie
ochrany osobných údajov dozornému orgánu prostredníctvom webovej stránky dozorného orgánu –
https://dataprotection.gov.sk/uoou/dp/dp-breach
Ak oznámenie nebolo dozornému orgánu predložené do 72 hodín, pripojí sa k nemu zdôvodnenie
omeškania.
V prípade porušenia ochrany osobných údajov, ktoré pravdepodobne povedie k vysokému riziku pre
práva a slobody fyzických osôb, naša spoločnosť bez zbytočného odkladu oznámi porušenie
ochrany osobných údajov dotknutej osobe.
POSÚDENIE VPLYVU NA OCHRANU ÚDAJOV (ČLÁNOK 35)
Ak typ spracúvania, najmä s využitím nových technológií a s ohľadom na povahu, rozsah, kontext a
účely spracúvania pravdepodobne povedie k vysokému riziku pre práva a slobody fyzických osôb,
prevádzkovateľ pred spracúvaním vykoná posúdenie vplyvu plánovaných spracovateľských
operácií na ochranu osobných údajov.
Posúdenie vplyvu na ochranu údajov sa vyžaduje najmä v prípadoch:
a) systematického a rozsiahleho hodnotenia osobných aspektov týkajúcich sa fyzických osôb,
ktoré je založené na automatizovanom spracúvaní vrátane profilovania a z ktorého vychádzajú
rozhodnutia s právnymi účinkami týkajúcimi sa fyzickej osoby alebo s podobne závažným
vplyvom na ňu;
b) spracúvania vo veľkom rozsahu osobitných kategórií údajov podľa článku 9 ods. 1 alebo
osobných údajov týkajúcich sa uznania viny za trestné činy a priestupky podľa článku 10, alebo
c) systematického monitorovania verejne prístupných miest vo veľkom rozsahu.
Spracovateľské činnosti našej spoločnosti nezahŕňajú prípady uvedené vyššie, z tohto dôvodu nie je
potrebné vykonať posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov.
URČENIE ZODPOVEDNEJ OSOBY (KAPITOLA 4 ODDIEL 4 GDPR)
Prevádzkovateľ je povinný určiť zodpovednú osobu, ak
a) spracúvanie osobných údajov vykonáva orgán verejnej moci alebo verejnoprávna inštitúcia
okrem súdov pri výkone ich súdnej právomoci,
b) hlavnými činnosťami prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa sú spracovateľské operácie, ktoré
si vzhľadom na svoju povahu, rozsah alebo účel vyžadujú pravidelné a systematické monitorovanie
dotknutej osoby vo veľkom rozsahu alebo
c) hlavnými činnosťami prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa je spracúvanie osobitných
kategórií osobných údajov podľa článku 9 GDPR vo veľkom rozsahu alebo spracúvanie osobných
údajov týkajúcich sa uznania viny za spáchanie trestného činu alebo priestupku podľa článku 10
GDPR vo veľkom rozsahu.
Nakoľko naša spoločnosť nespĺňa ani jednu zo spomenutých podmienok, zodpovednú osobu
neurčuje.
PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV DO TRETEJ KRAJINY ALEBO
MEDZINÁRODNEJ ORGANIZÁCIE
Prenos osobných údajov, ktoré sa spracúvajú alebo sú určené na spracúvanie po prenose do tretej
krajiny alebo medzinárodnej organizácie, sa môže uskutočniť len vtedy, ak prevádzkovateľ a
sprostredkovateľ dodržiavajú podmienky vrátane podmienok následného prenosu osobných údajov
z predmetnej tretej krajiny alebo od predmetnej medzinárodnej organizácie do inej tretej krajiny
alebo inej medzinárodnej organizácie.
Úrad na ochranu osobných údajov uverejňuje na svojej webstránke zoznam tretích krajín, území
a určených sektorov v danej tretej krajine a medzinárodných organizácií, v prípade ktorých
Európska komisia rozhodla, že v nich je zaručená primeraná úroveň ochrany alebo už prestala byť
primeraná úroveň ochrany zaručená.
Zoznam je dostupný na stránke https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/prenos-do-krajinzarucujucich-
primeranu-uroven-ochrany
Naša spoločnosť bude tento zoznam pravidelne sledovať a v prípade, že by prenášala osobné údaje
do krajín mimo zoznam úradu na ochranu osobných údajov, bude postupovať podľa kapitoly 4
GDPR.
MLČANLIVOSŤ (§ 79 ZOOOÚ)
Naša spoločnosť je povinná zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch, ktoré spracúva.
Povinnosť mlčanlivosti trvá aj po ukončení spracúvania osobných údajov.
Naša spoločnosť je tiež povinná zaviazať mlčanlivosťou o osobných údajoch fyzické osoby, ktoré
prídu do styku s osobnými údajmi u prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa. Povinnosť
mlčanlivosti podľa prvej vety musí trvať aj po skončení pracovného pomeru,
štátnozamestnaneckého pomeru, služobného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu tejto
fyzickej osoby.

Tretie strany, ktorým budú údaje poskytnuté

Osobné údaje neposkytujeme žiadnym spoločnostiam spravujúcim databázy osobných údajov, ani žiadnym iným tretím stranám, okrem rozsahu potrebného na samotné doručenie faktúry poštovou službou.

Zverejnenie údajov

Naša spoločnosť získané údaje v žiadnom prípade nezverejňuje.

Vo Vlkanovej, 22.5.2018 Marianna Bojková
Konateľ spoločnosti Netlink s.r.o

www.NETLINK.sk © 2004 - 2023 All Rights Reserved | Všeobecné podmienky , Ochrana osobných údajov GDPR , Reklamačný poriadok